Aktuality » Metodika přidávání Lignohumátu do kejdy a digestátu

 

METODIKA OBOHACOVÁNÍ KEJDY A DIGESTÁTU LIGNOHUMÁTEM

Smícháním digestátu s Lignohumátem se společně se živinami z digestátu aplikují i huminové látky. Huminové látky obsažené v Lignohumátu na sebe vážou živiny, dusík včetně amoniaku a zabraňují jejich úniku (zejména dusíku).

Na 1 ha se obvykle aplikuje 20 až 30 - 40 m3  digestátu nebo kejdy

Jak přidávat Lignohumát MAX do digestátu /kejdy :

Lignohumát MAX dávka: 0,4 - 5l/ha, Obvyklá dávka 2,5 - 3 l/ha.

Lignohumát A nebo AM dávka: 0,5-1 Kg/ha

1.       V průběhu míchacího - před plněním do postřikovače nebo fekálu  - množství Lignohumátu MAX by mělo dopovídat dávce 0,4 – 3  l/ha. Lépe 2-3 l/ha.  Na 1 ha se dává obvykle  10až 30 t ( 10 – 30 - 35 m3 ) digestátu/kejdy.

Nejlépe je Lignohumát MAX nebo sypký Lignohumát AM před přidáním do digestátu/kejdy rozředit vodou v konvi na menší koncentraci a pak postupně vlévat za kvalitního pravidelného rozmíchávání nasáváním dalšího digestátu/kejdy nasávacím ( nalévacím ) otvorem v cisterně. Vznikne tankmix.

 

2.       Při plnění do postřikovače nebo fekálu  - množství Lignohumátu MAX by mělo dopovídat dávce 0,4 - 3 l/ha. Lépe 2-3 l/ha. Objem Lignhumátu se nalije ( v případě sypkého Lignohumátu AM nasype ) do nalévacího otvoru cisterny. Je zde třeba dbát, aby Lignohumát MAX byl s digestátem/kejdou řádně promíchán. Rovněž je ho možno dříve naředit vodou na menší koncentraci. Aplikace na pole širšími trubicemi bude dle našeho názoru lepší.

 

3.       Lignohumát v tomto případě homogenizuje digestát/kejda a bude zlepšovat vlastnosti tím, že bude bránit usazování. Lignohumát je sorbent, váže na sebe vodu a živiny a tvoří koloidy – ve výše uvedeném poměru se není třeba obávat gelovatění. Ale v nízkých dávkách do 5l a v dostatečném množstí digestátu/kejdy to nevadí.

 

4.       Pokud se digestát/kejda aplikují odděleně od Lignohumátu, pak aplikovat v co nejkratším časovém odstupu. Tedy co nejdříve po aplikaci digestátu nebo kejdy na pole aplikovat postřikem lignohumát na půdu, aby došlo ke spojení digestátu/kejdy a Lignohuátu. Pak je vhodné zapravení. V případě již vzešlého porostu bez zapravení.

Přimíchávání Lignohumátu do digestátu/kejdy bylo námi již v praxi odzkoušeno zejména v letech 2016-2018. Následně byly rozborovány vzorky půdy a rostlin.

Dochází ke zlepšení využití zejména těžko mobilních živin jako je Ca, P, Mg, dochází ke zvýšení biologické aktivity v půdě – k vyššímu obsahu organického uhlíku a aktivity mikroorganismů.

Dochází ke zmenšení obsahu nitrátů, dusík se více váže do amoniakálních vazeb, ze kterých nemůže unikat do spodních vod nebo volatilizací do vzduchu.

Rostliny lépe a rychleji „nasávají“ živiny z digestát/kejdy.

PŘÍKLAD METODIKY Z PRAXE A Z PROVOZNÍHO POKUSU SE ZD JIRNY, PRAHA ZÁPAD:

Lignohumát předem rozmíchat v troše vody v kbelíku nebo v konvi. Pak je dobré nalít Lignohumát do části objemu kejdy v cisterně, zamíchat. Například tím, že se doplní zbytek potřebného objemu kejdy do cisterny,  tím dojde k homogenizaci ( promíchání ) obsahu kejdy a lignohumátu. Vznikne tedy tankmix.

Vysvětlení:

Lignohumát, tedy huminové látky v něm, mají tu vlastnost, že dokáží navazovat chemicky pevnější  i labilní vazby s kovy, ionty a plyny s volnými elektronovými páry z okolí. A to vazbou iontovou, kovalentní, vazbou koordinačně kovalentní  ( chelát ) a velkým množstvím velmi slabých vazeb v podobě vodíkových můstků. Huminové látky mají kromě schopností chemického navázání molekul a iontů i schopnost řadu látek vázat pomocí fyzikálních sil. Mohou zachycovat nejen ionty, ale i celé molekuly. Ty jsou zde vázány elektrostatickými van der Waalsovými silami. Právě tyto fyzikální schopnosti zajišťují jejich obdivuhodné sorpční vlastnosti ( umí vytvářet gely ). Vlastnosti huminových látek umožňují také vytvářet mimo jiné i velmi stabilní agregáty ( např. s jíly ).

 

S řadou mikroprvků tvoří huminové látky koloidní komplexy a působí jako přírodí chelatizátory. Zejména dvoumocné kationty tvoří s Lignohumát pevnější vazby ( např. Ca, Mg ).

Lignohumát tedy bude homogenizovat digestátovou případně jinou směs. Co se týče navázání prvků a dalších látek z digestátu na Huminové látky, to je jistě pozitivní proces, protože budou urychlovat jejich následný příjem rostlinou ( Lignohumát slouží jako aktivní nosič živin a dalších bioaktivních látek  do pletiv a kořenů rostlin ).

Ing. Zorka Špirakusová-Marková

Amagro s.r.o.

15.2. 2020

Logo
Logo